Danh Sách 588 Bài Giảng  (Updated: 29.09.2016)

 1. Đức Tin Là Sự Biết Chắc Vững Vàng > Doc | MP3 (47-0412 Faith Is the Substance)
 2. Sự Thông Công > Doc | MP3 (47-1100x Fellowship)
 3. Thiên Sứ Của Chúa Trời Và Sự Ủy Nhiệm Của Ngài > Doc | MP3 (47-1102 The Angel of God & His Commission)
 4. Dân Sự Trong Đồng Vắng > Doc | MP3 (47-1123 Children Of Israel In The Wilderness)
 5. Những Kinh Nghiệm > Doc | MP3 (47-1207 Experiences)
 6. Những Kinh Nghiệm > Doc | MP3 (47-1221 Experiences = 47-1214)
 7. Hàng Người Xin Cầu Nguyện Chữa Lành > Doc | MP3 (48-0000 Prayer Line)
 8. Thiên Sứ Của Đức Chúa Trời > Doc | MP3 (48-0304 Angel of God)
 9. Theo Lời Ngài, Chúa Ôi > Doc | MP3 (48-0305 At Thy Word, Lord)
 10. Tôi Đã Vâng Theo Khải Tượng Trên Trời > Doc | MP3 (49-0718 I Was Not Disobedient To The Heavenly Vision)
 11. Thần Tính Của Chúa Jêsus Christ > Doc | MP3 (49-1225 The Deity of Jesus Christ)
 12. Bệnh Tật Và Đau Yếu > Doc | MP3 (50-0100 Diseases & Afflictions)
 13. Sứ Mệnh Của Môi-se > Doc | MP3 (50-0110 Moses' Commission)
 14. Ngươi Tin Điều Này Chăng? > Doc (50-0115 Believe You This?)
 15. Chúng Ta Không Có Thành Còn Luôn Mãi - Tiểu Sử Của Tôi > Doc | MP3 (50-0200 Here We Have No Continuing City - My Life Story)
 16. Đức Chúa Trời Ở Trong Dân Sự Ngài > Doc | MP3 (50-0227 God In His People)
 17. Sự Ban Cho Và Sự Kêu Gọi Không Hề Hối Tiếc > Doc | MP3 (50-0300 Gifts & Callings Are Without Repentance)
 18. Lễ Báp-têm - Làm Phép Báp-têm Cho Billy > Doc | MP3 (50-0409 Baptismal Service - Baptizing Billy)
 19. Giải Thích Chức Vụ > Doc | MP3 (50-0711 Ministry Explained)
 20. Vâng Theo Tiếng Của Thiên Sứ > Doc | MP3 (50-0713 Obey The Voice Of Angle)
 21. Theo Lời Ngài > Doc | MP3 (50-0714 At Thy Word)
 22. Được Thánh Linh Dẫn Dắt > Doc | MP3 (50-0715 Led By the Spirit)
 23. Ngươi Tin Điều Này Chăng? > Doc | MP3 (50-0716 / 49-0716 Believest Thou This?)
 24. Sự Chữa Lành Và Đau Ốm Là Gì? > Doc | MP3 (50-0808 Healing - What Healing Is?)
 25. Ao Bê-tết-đa > Doc | MP3 (50-0811 The Pool of Bethesda)
 26. Chúa Trời Là Ai? - Thái Độ > Doc | MP3 (50-0815 Attitude & Who Is God?)
 27. Nhìn Xem Điều Không Thấy Được > Doc | MP3 (50-0816 Looking To The Unseen)
 28. Nó Sẽ Xảy Ra Như Lời Ngài Đã Phán Bảo Tôi > Doc | MP3 (50-0818 It Shall Be Even As It Was Told Me)
 29. Ngươi Có Tin Ta Làm Được Điều Này Chăng? > Doc | MP3 (50-0820E Believe Ye That I'm Able To Do This?)
 30. Đức Tin Không Có Việc Làm Thì Chết > Doc | MP3 (50-0822 Faith Without Works Is Dead)
 31. Lời Chứng Và Đời Sống Bên Trong > Doc | MP3 (50-0823 Testimony & Inside Life)
 32. Cánh Tay Chúa Trời Đã Được Tỏ Ra Cho Ai? > Doc | MP3 (50-0824 To Whom Is The Arm Of The Lord Revealed?)
 33. Đứa Con Hoang Đàng > Doc | MP3 (50-0827A The Prodigal Son)
 34. Hãy Cầm Lấy Cây Gậy Và Truyền Nhóm Dân Sự > Doc | MP3 (50-0827E Take The Rod & Gather The People)
 35. Công Việc Ta Làm Làm Chứng Về Ta > Doc | MP3 (51-0413 Works That I Do Bear Witness Of Me)
 36. Thiên Sứ Của Chúa Và 3 Giai Đoạn Linh Vụ > Doc | MP3 (51-0414 The Angel Of The Lord & Three Pulls)
 37. Giờ Đã Đến > Doc | MP3 (51-0415E The Hour Is Come)
 38. Cổ Vũ Sự Chữa Lành > Doc | MP3 (51-0501 Exhortation On Healing)
 39. Như Ta Đã Ở Cùng Môi-se > Doc | MP3 (51-0503 As I Was With Moses)
 40. Sứ Mệnh Của Tôi > Doc | MP3 (51-0505 My Commission)
 41. Ai Tin Lời Rao Truyền Của Chúng Ta? - Ý Chỉ Trọn Vẹn Của Chúa Trời > Doc | MP3 (51-0719 Who Has Believed Our Report? - The Whole Will of God)
 42. Sự Sống Của Ma Quỷ Và Khải Tượng > Doc | MP3 (51-0721 Life of Demons & Visions)
 43. HT Của ĐCT Hằng Sống - Chỉ Một Hội Thánh Hằng Sống Thật > Doc | MP3 (51-0727 The Church of The Living God -- Only One True Living Church)
 44. Ba Lời Chứng > Doc | MP3 (51-0728 Three Witnesses)
 45. Sự Sống Lại Của La-xa-rơ (51-0729A The Resurrection Of Lazarus = 51-0730)
 46. Phép Lạ Thứ 2 > Doc | MP3 (51-0729E The 2nd Miracle)
 47. Những Nguyên Tắc Của Sự Chữa Lành Bằng Phép Lạ > Doc | MP3 (51-0923 The Principles of Divine Healing)
 48. Hi Vọng Của Chúng Ta Ở Trong ĐCT - Tiên Tri Biết Rõ Tấm Lòng > Doc | MP3 (51-0929 Our Hope Is In God)
 49. Sự Trông Đợi (51-0930 Expectation)
 50. Tin Vào Chúa Trời - Đuổi Quỷ Là Đuổi Ra Sự Vô Tín (52-0224 Believing God - Casting Out Devils Is Casting Out Unbelief)
 51. Những Kinh Nghiệm Thuộc Linh Ban Đầu (52-0713A Early Spiritual Experiences)
 52. Chúa Trời Làm Chứng Về Các Sự Ban Cho Của Ngài (52-0713E God Testifying Of His Gifts)
 53. Đức Tin Nơi Con ĐCT > Doc | MP3 (52-0715 Faith In the Son of God)
 54. Ngài Biết Hết Mọi Sự (52-0716 You Know All Things)
 55. Làm Cho Người Ta Tin (52-0717 Get The People Believe)
 56. Vì Ta Sẽ Nhậm Lời Người > Doc | MP3 (52-0718 For Him Will I Accept)
 57. Hãy Đào Cho Nhiều Hầm Hố Khắp Trong Trũng Này (52-0719 Make The Valley Full Of Ditches)
 58. Được Dẫn Dắt Bởi Đức Thánh Linh (52-0727 Led By The Holy Ghost -- Corrected from 51-0724)
 59. Vực Gọi Vực > Doc | MP3 (52-0809 Deep Calleth Unto The Deep)
 60. Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống (52-0810A I'm The Ressurection & The Life)
 61. Con Đường Sắm Sẵn Của Chúa Trời Cho Chúng Ta Là Đấng Christ (52-0900 God’s Provided Way For Us Is Christ = 50-0110 & 50-0900)
 62. Chúa Jêsus Christ .. Đời Đời Không Hề Thay Đổi > Doc | MP3 (53-0215 Jesus Christ The Same..Forever)
 63. Thiên Sứ Của Ta Sẽ Đi Trước Mặt Ngươi (53-0216 My Angel Shall Go Before Thee)
 64. Chỉ Tin Mà Thôi (= 53-0214 Sự Trông Đợi) (53-0217 Only Believe = 53-0214 Expectations)
 65. Mọi Việc Đều Được Với Kẻ Tin > Doc | MP3 (53-0218 All things Are Possible To Them That Believe = 53-0215 Prayer Line)
 66. Chấp Nhận Sự Ban Cho Của ChúaT - Công Việc Ta Làm Chứng Về Ta > Doc | MP3 (53-0219 / changed from 53-0216 Works I Do Bear Witness)
 67. Dân Y-sơ-ra-ên Và Hội Thánh 1 - Ở Xứ Ê-díp-tô > Doc | MP3 (53-0325 Israel & The Church 1 - In Egypt)
 68. Dân Y-sơ-ra-ên Và Hội Thánh 2 - Tại Biển Đỏ (1) (53-0326 Israel & The Church 2 - At The Red Sea 1)
 69. Dân Y-sơ-ra-ên Và Hội Thánh 3 - Tại Biển Đỏ (2) (53-0327 Israel & The Church 3 - At The Red Sea 2)
 70. Dân Y-sơ-ra-ên Và Hội Thánh 4 - Tại Ca-đe Ba-nê-a - Trước Con Rắn Bằng Đồng (53-0328 Israel & The Church 4 - At Kadesh Barnea / Before The Brazen Serpent)
 71. Dân Y-sơ-ra-ên Và Hội Thánh 5 - Ở Quê Nhà (53-0329 Israel & The Church 5 - In The Homeland)
 72. Sự Nghiêm Trọng Và Giá Phải Trả Về Tội Lỗi Để Đời Sống Chúng Ta Được Giải Thoát Khỏi Tội - Chúng Ta Thảy Đều Như Chiên Đi Lạc, Ai Theo Đường Nấy >Doc | MP3 (53-0403 The Cruelty of Sin & the Penalty That It Cost to Rid Sin From Our Lives - All We, Like Sheep, Have Gone Astray)
 73. Lời Cầu Nguyện Trong Một Buổi Sáng Chúa Nhật Lễ Phục Sinh > Doc | MP3 (53-0405M An Easter Sunday Prayer)
 74. Những Chứng Nhân (53-0405E Witnesses)
 75. Trụ Lửa (53-0509 The Pillar Of Fire)
 76. Lời Làm Chứng - Ê-li-sê và Người Đàn Bà Su-nem > Doc | MP3 (53-0510 Testimony - Elisha & The Shunammitte Woman)
 77. Hãy Nói Cùng Đá Này (53-0512 Speak To The Rock)
 78. Đường Lối Sắm Sẵn Của Đức Chúa Trời (53-0513 God’s Provided Way)
 79. Ngài Biểu Chi, Hãy Vâng Theo (53-0601 Whatever He Says To You, Do It)
 80. Uy Quyền Của Lời (53-0602 The Authority Of The Word)
 81. Sự Bắt Đầu Nổi Danh Của Chúa Jêsus (53-0605 The Beginning of Jesus' Fame)
 82. Dấu Hiệu > Doc | MP3 (53-0606 An Ensign - New from 2001 Release)
 83. Chức Vụ Của Đấng Christ > Doc | MP3 (53-0607A The Ministry Of Christ)
 84. Ma Quỷ Học 1 - Trên Mặt Thể Xác > Doc | MP3 (53-0608A Demonology 1 - Physical)
 85. Theo Lời Ngài > Doc | PDF (53-0608E At Thy Word)
 86. Ma Quỷ Học 2 - Trên Mặt Tôn Giáo > Doc | MP3 (53-0609A Demonology 2 - Religious)
 87. Hỏi Và Đáp Về Sáng Thế Ký > Doc | MP3 (53-0729 Questions & Answers on Genesis)
 88. Vi Tiên Tri Thế Kỷ 20 > Doc | MP3 (53-0800 The 20th Century Prophet - Video)
 89. Tại Sao Tôi Là Một ‘Thánh Quá Máu’ (53-0830A Why I'm A ‘Holy-Roller’)
 90. Sự Chữa Lành - Bệnh Ung Thư Là Gì? > Doc | MP3 (53-0904 Healing - What Cancer Is?)
 91. Tiên Tri Ê-li > Doc | MP3 (53-1018 Elijah - New from 2010 Release)
 92. Tiếp Nhận Đức Chúa Trời Theo Lời Ngài > Doc | MP3 (53-1103 Take God At His Word)
 93. Ta Sẽ Đền Bù (53-1110 I Will Restore)
 94. Sự Chuẩn Bị - Sự Dự Bị Của ĐCT Để Giải Cứu (53-1111 Preparation - God’s Preparation For Deliverance)
 95. Một Chứng Lớn Hơn > Doc | MP3 (53-1115E A Greater Witnesses = 53-1121 Prayer Line)
 96. Ma Quỷ Học > Doc | MP3 (53-1120 Demonology - New from 2010 Release)
 97. Con Rắn Bằng Đồng > Doc | MP3 (53-1121 Brass Serpent - New from 2010 Release)
 98. Hàng Người Xin Cầu Nguyện Chữa Lành > Doc | MP3 (53-1127 Prayer Line)
 99. Con Người Bên Trong (53-1212 The Inside Man - The Inner Man)
 100. Bạn Nghĩ Gì Về Đấng Christ? (53-1213M What Think Ye Of Christ?)
 101. Giai-ru Và Sự Chữa Lành Thiêng Liêng (54-0216 Jairu & Divine Healing)
 102. Đức Chúa Jêsus Với Thẩm Quyền Của Lời (54-0217 Jesus On The Authority Of The Word)
 103. Theo Lời Ngài, Chúa Ôi! Tôi Sẽ Thả Lưới > Doc | MP3 (54-0221 At Thy Word, Lord - I'll Let Down the Net)
 104. Ê-li Và Ê-li-sê (54-0304 Elijah & Elisha)
 105. Đường Lối Sắm Sẵn của ĐCT Để Giải Quyết Tội Lỗi > Doc | MP3 (54-0305 God's Provided Way of Dealing With Sin)
 106. Giao Ước Vô Điều Kiện Mà ĐCT Đã Lập Với Dân Ngài > Doc | MP3 (54-0306 The Unconditional Convenant That God Made With His People)
 107. Thời Kỳ Cuối Cùng > Doc | MP3 (54-0307A The End Time)
 108. Đức Tin Đến Bởi Sự Người Ta Nghe (54-0320 Faith Cometh By Hearing - The Same Lord Overall)
 109. Sự Cứu Chuộc Bởi Quyền Năng - Bằng Huyết > Doc | MP3 (54-0329 Redemption By Power)
 110. Sự Cứu Chuộc Trong Sự Hoàn Tất, Vui Mừng - Bởi Quyền Năng (54-0330 Redemption In Completeness, In Joy - By Power)
 111. Tay Của Đức Giê-hô-va Ở Trên Người (54-0403 The Hand Of The Lord Came Upon Him)
 112. Đức Tin Ngươi Đã Cứu Ngươi (54-0411 Thy Faith Has Saved Thee)
 113. Sự Xâm Chiếm Nước Mỹ (54-0509 Invasion of the United States)
 114. Bảy Thời Đại Hội Thánh > Doc | MP3 (54-0512 The Seven Church Ages )
 115. Dấu Hiệu Con Thú > Doc | MP3 (54-0513 Mark of the Beast)
 116. Dấu Ấn Của Chúa Trời > Doc | MP3 (54-0514 The Seal of God)
 117. Hỏi và Đáp - Hình Tượng Con Thú > Doc | MP3 (54-0515 Q & A - Image of the Beast)
 118. Hỏi và Đáp - Luật Pháp Là Một Hình Bóng > Doc | MP3 (54-0516 Questions & Answers - Law Having A Shadow - New from 2010 Release)
 119. Hàng Người Xin Cầu Nguyện Chữa Lành > Doc | MP3 (54-0619 Praying Line - New from 2001 Release)
 120. Ta Sẽ Phục Hồi > Doc | MP3 (54-0620A I Will Restore)
 121. Vực Gọi Vực > Doc | MP3 (54-0624 The Deep Calleth To The Deep - Video 1 / 2)
 122. Sự Phục Hưng Lớn Đang Đến Và Sự Tuôn Đổ Của Đức Thánh Linh - Những Dấu Hiệu Về Sự Chúa Sắp Đến > Doc | MP3 (54-0718A The Great Coming Revial & The Pouring Of The Holy Spirit -- Signs Of His Soon Coming)
 123. Đường Lối Chữa Lành Sắm Sẵn Của Chúa Trời > Doc | MP3 (54-0719A God’s Provided Way Of Healing)
 124. Người Điên Ở Ga-đa-ra > Doc | MP3 (54-0720A The Maniac of Gadara)
 125. Ấy Là Ta Đây, Đừng Sợ > Doc | MP3 (54-0720E It Is I, Be Not Afraid)
 126. Hỡi Các Ông, Hãy Vững Lòng > Doc | MP3 (54-0721 Sirs, Be Of A Good Cheer)
 127. Ta Sẽ Phục Hồi Cho Các Ngươi, Chúa Phán > Doc | MP3 (54-0809A I Will Restore Unto You, Said The Lord)
 128. Sự Bày Tỏ Về Sự Sống Lại Của Ngài Cho Dân Sự Thời Đại Này > Doc | MP3 (54-0809E The Manifesttion Of The Resurrection To The People Of This Day)
 129. Hàng Người Xin Cầu Nguyện Chữa Lành > Doc | MP3 (54-0810 Prayer Line - New from 2003 Release)
 130. Chúa Jêsus Christ ... Đời Đời Không Hề Thay Đổi > Doc | MP3 (54-0813 Jesus Christ The Same Yesterday, Today & Forever - New from 2010 Release)
 131. Giao Ước Vô Điều Kiện Mà ĐCT Đã Lập Với Dân Sự > Doc | MP3 (54-0814 The Unconditional Covenant That God Made With The People - New from 2010 Release)
 132. Chúng Tôi Đã Tìm Gặp Ngài > Doc | MP3 (54-0825 We Have Found Him)
 133. Ta Sẽ Phục Hồi, Đức Giê-hô-va Phán Vậy > Doc | MP3 (54-0829 I Will Restore, Saith The Lord - New from 2010 Release)
 134. Luật Pháp Hay Ân Điển > Doc | MP3 (54-1006 Law or Grace)
 135. Tội Không Thể Tha > Doc | MP3 (54-1024 The Unpardonable Sin)
 136. Công Vụ Của Đức Thánh Linh > Doc | MP3 (54-1219E Acts Of The Holy Spirit)
 137. Sự Sống Đời Đời Và Cách Nhận Lãnh > Doc | MP3 (54-1231 Everlasting Life & How To Receive It)
 138. Mên-chi-xê-đéc, Vị Hoàng Tử và Vua Vĩ Đại - Ngài Là Ai? (55-0109M Melchisedec, The Great Prince & King)
 139. Sự Bắt Đầu Và Chấm Dứt Của Thời Đại Dân Ngoại > Doc | MP3 (55-0109E Beginning & Ending of the Gentile Dispensation)
 140. Nền Tảng Căn Bản Cho Đức Tin > Doc | MP3 (55-0113 The Fundamental Foundation for Faith)
 141. Bác Sĩ Môi-se > Doc | MP3 (55-0114 Doctor Morses)
 142. Địa Vị Của Tín Đồ Trong Đấng Christ > Doc | MP3 (55-0116A The Believer’s Position In Christ)
 143. Thiên Sứ Đã Đến Với Tôi Thế Nào Và Sự Ủy Thác Của Ngài > Doc | MP3 (55-0117 How The Angel Came To Me & His Commission)
 144. Đa-vít, Người Chiến Sĩ Vĩ Đại (Được Chọn Lựa, Kêu Gọi, Xức Dầu Và Lập Lên) > Doc | MP3 (55-0118 This Great Warrior, David - Elected, Called, Anointed & Placed)
 145. Giô-suê, Người Chiến Sĩ Vĩ Đại > Doc | MP3 (55-0119 This Great Warrior, Joshua - Captain of the Hosts)
 146. 7 Danh Xưng Kép Của Chúa Giê-hô-va > Doc | MP3 (55-0120 The 7 Compound Names of Jehovah)
 147. Nước Thanh Tẩy (Sự Chết Mang Lại Sự Sống) > Doc | MP3 (55-0121 The Water of Separation - Death Brings Life)
 148. Môi-se, Đầy Tớ Vĩ Đại Nầy - Cây Gậy Phán Xét (55-0122 This Great Servant, Moses - Judgment Rod)
 149. Sự Đến Gần Với Chúa Trời - Sự Đến Gần Thiêng Liêng (55-0123A The Approach To God - Divine Approach)
 150. Đấng Christ - Nước Tẩy Uế (55-0221 Christ - Water Of Separation)
 151. Gióp, Đầy Tớ Của Chúa Trời > Doc | MP3 (55-0223 Job - God’s Servant)
 152. Chúa Jêsus Vinh Hiển (55-0225 Glorified Jesus)
 153. Ấn / Dấu Hiệu Của Kẻ Địch Lại Đấng Christ (55-0311 The Seal [Mark] Of The Anti-christ)
 154. Ấn Của Đấng Christ (55-0312 The Seal Of The Christ)
 155. Đấng Cứu Chuộc Tôi Vẫn Sống > Doc | MP3 (55-0410S My Redeemer Liveth)
 156. Chứng Cớ Về Sự Sống Lại Của Ngài > Doc | MP3 (55-0410M Proof Of His Resurrection)
 157. Lời Cầu Nguyện Ngắn (55-0410E Short Prayer)
 158. Sự Thông Công > Doc | MP3 (55-0501A Fellowship - New from 2005 Release)
 159. Đức Tin Được Ban Cho Các Thánh Đồ Một Lần Đủ Cả (55-0501E The Faith That Was Once Delivered to the Saints = 55-0501)
 160. Chiếc Tàu - Hình Bóng Về Đấng Christ (55-0522 The Ark - Type of Christ)
 161. Giai-ru, Một Tin Đồ Bí Mật (55-0604 Jairus, A Secret Believer)
 162. Hai Nhánh Nho - Thật Và Giả > Doc | MP3 (55-0607 The True Vine & The False Vine)
 163. Bây Giờ Các Ngươi Tin Chăng? (55-0610 Do You Now Believe?)
 164. Tranh Chiến Vì Niềm Tin (55-0620 Contending For the Faith. Corrected from tape #55-0624)
 165. Nhà Quí Tộc Rô-ma (55-0621 The Roman Nobleman)
 166. Áp-ra-ham > Doc | MP3 (55-0624 Abraham)
 167. Hãy Chỉ Cha Cho Chúng Tôi (55-0625 Show Us The Father)
 168. Chuyện Đời Tôi (55-0626A My Life Story)
 169. Ta Sẽ Phục Hồi (55-0626E I Will Restore)
 170. Những Thần Linh Lừa Lẫm > Doc | MP3 (55-0724 Enticing Spirits)
 171. Sự Kiêu Ngạo - Đấng Christ Không Được Tiếp Đãi (55-0807A Pride - Unentertained Christ)
 172. Được Thánh Linh của Chúa Trời Dắt Dẫn (55-0807E Leading Of The Spirit Of God)
 173. Sự Thông Công (55-0813 Fellowship)
 174. Tranh Chiến Cho Đức Tin Đã Từng Truyền Cho Các Thánh Đồ (55-0815 Earnest Contending For The Faith That Was Once Delivered Unto The Saints)
 175. Giê-hô-va - Sắm Sẵn (55-0817 Jehovah-Jireh)
 176. Người Mù Ba-ti-mê (55-0818 Blind Bartimaeus)
 177. Được Đức Thánh Linh Dẫn Dắt (55-0819 Being Led By The Holy Spirit)
 178. Chúa Jêsus Không Hề Thay Đổi Tối Nay (55-0826 The Same Jesus Tonight)
 179. Đấng Christ Không Được Hoan Nghênh - Chúa Jêsus Với Đôi Chân Bẩn (55-0828A The Unwelcomed Christ - Jesus With Dirty Feet)
 180. Đấng Christ Không Được Hoan Nghênh > Doc | MP3 (55-1002 The Unwelcomed Christ)
 181. Xuất Ê-díp-tô Ký 1, Sách Về Sự Cứu Chuộc - Quyền Lực Của Ma Quỉ (55-1005 Exodus 1, Book of Redemption - The Power of The Devil)
 182. Quyền Năng Của Sự Quyết Định > Doc | MP3 (55-1007 The Power of Decision)
 183. Kết Qủa Của Sự Quyết Định > Doc | MP3 (55-1008 The Results of Decision)
 184. Nơi Mà Tôi Cho Là Người Ngũ Tuần Đã Thất Bại > Doc | MP3 (55-1111 Where I Think Pentecost Failed)
 185. Sự An Nghỉ Bên Trong > Doc | MP3 (56-0101 Why Are People So Tossed About? -- The Inner Rest)
 186. 5 Giao Điểm Thời Gian (Báo Cáo Chuyến Đi Truyền Giảng Tại Đức) > Doc | MP3 (56-0122 Five Junctions of Time - German Trip Report)
 187. Sự Soi Dẫn Thuộc Linh > Doc | MP3 (56-0128 Spiritual Inspiration)
 188. Vì Đạo Mà Tranh Chiến > Doc | MP3 (56-0200 Contending for the Faith)
 189. Sự Sống Ẩn Giấu Với Đấng Christ > Doc | MP3 (56-0213 Hidden Life with Chris)
 190. Khi Tình Yêu Được Chiếu Ra (56-0218B When Love Is Projected)
 191. Rạng Sáng Ngày Phục Sinh - Buổi Nhóm Lúc Bình Minh (56-0401S Easter Sunrise - Sunrise Service. 6 min.)
 192. Sách Sự Sống Của Chiên Con > Doc | MP3 (56-0603 The Lamb's Book of Life)
 193. Năm Hân Hỉ Phố Azusa - Kỷ Niệm 50 Năm Đức Thánh Linh Giáng Lâm Phố Azusa (56-0916 Azusa Jubilee)
 194. Một Cái Áo Choàng Cũ (56-1125M A Secondhanded Robe)
 195. Một Tiên Tri Hổ Thẹn (56-1125E A Blushing Prophet)
 196. Sự Giả Mạo Của Cơ-đốc Giáo > Doc | MP3 (57-0127A The Impersonation Of Christianity)
 197. Tại Sao nhiều Cơ-đốc Nhân Thấy Khó Sống Cuộc Sống Cơ-đốc Nhân? (Một Tấm Lòng Mới) > Doc | MP3 (57-0303A Why Is It So Many Christians Find It So Hard To Live The Christian Life? - A New Heart)
 198. Đấng Chăn Chiên Hiền Lành Của Chiên (57-0308 The Good Shepherd Of Sheep)
 199. Tại Sao Có Người Không Giữ Được Sự Đắc Thắng? (Rượu Mới) > Doc | MP3 (57-0324 Why Some People Can't Keep the Victory? - New Wine)
 200. Rồi Chúa Jêsus Đến > Doc | MP3 (57-0407E Then Jesus Came)
 201. Sách Cô-rinh-tô - Thư Tín Sửa Lỗi > Doc | MP3 (57-0414 Corinthians, Book Of Correction)
 202. Sự Chôn Cất > Doc | MP3 (57-0420 The Entombment)
 203. Sự Sống Là Đấng Chữa Lành > Doc | MP3 (57-0611 Life Is The Healer)
 204. Tin Bằng Tấm Lòng > Doc | MP3 (57-0623 Believe From the Heart)
 205. Khát Khao Sự Sống (57-0630 Thirsting For Life)
 206. Chim Ưng Trong Tổ Mình - Những Chim Ưng Của ĐCT (57-0705 The Eagle In Her Nest)
 207. Hãy Nghe Lời Con Đó > Doc | MP3 (57-0725 Hear Ye Him - New from 2010 Release)
 208. Đấng Chinh Phục Đầy Quyền Năng > Doc | MP3 (57-0808 The Mighty Conqueror)
 209. Sự Ban Cho Lớn Nhất Trong Kinh Thánh > Doc | MP3 (57-0811A The Greatest Gift In the Bible)
 210. Sự Trông Đợi Và Dẫn Dắt Của Thánh Linh > Doc | MP3 (57-0811E Expectations & Leadings of the Spirit)
 211. Hê-bơ-rơ Chương 1 (57-0821 Hebrews, Chapter 1)
 212. Hê-bơ-rơ Chương 2 Phần 1 (57-0825M Hebrews, Chapter 2 Part 1)
 213. Hê-bơ-rơ Chương 2 Phần 2 (57-0825E Hebrews, Chapter 2 Part 2)
 214. Hê-bơ-rơ Chương 2 Phần 3 (57-0828 Hebrews, Chapter 2 Part 3)
 215. Hê-bơ-rơ Chương 3 (57-0901M Hebrews, Chapter 3)
 216. Chúa Jêsus Christ... Đời Đời Không Hề Thay Đổi > Doc | MP3 (57-0922M Jesus Christ The Same Yesterday, Today & Forever - New from 2010 Release)
 217. Chữ Viết Tay Trên Tường > Doc | MP3 (58-0130 The Handwriting On The Wall - New from 2010 Release)
 218. Chúa Jêsus Christ... Đời Đời Không Hề Thay Đổi (Chúng Tôi Muốn Gặp Chúa Jêsus) > Doc | MP3 (58-0223 Jesus Christ The Same Yesterday, Today & Forever - Sirs, We Would See Jesus - New from 2005 Release)
 219. Mắt Của Đức Chúa Trời > Doc | MP3 (58-0225 God's Eye)
 220. Hãy Nghe Lời Ngài > Doc | MP3 (58-0301E Hear Ye Him - New from 2010 Release)
 221. Phải Chăng HT Sẽ Được Cất Lên Trước Thời Kỳ Đại Nạn? > Doc | MP3 (58-0309E Will the Church Go Before the Tribulation?)
 222. Câu Chuyện Truyền Giáo > Doc | MP3 (58-0330A A Missionary Talk)
 223. Chim Ưng Khuấy Động Tổ Mình (58-0500 The Eagle Stirring He )
 224. Nầy, Ta Đứng Ngoài Cửa Mà Gõ > Doc | MP3 (58-0521 Behold, I Stand At The Door & Knock - New from 2010 Release)
 225. Sứ Điệp Cho Hội Thánh Lao-đi-xê > Doc | MP3 (58-0609 Message To the Laodicean Church)
 226. Chữ Viết Tay Trên Tường > Doc | MP3 (58-0618 The Handwriting On the Wall)
 227. Sự Tuyển Lập Chấp Sự > Doc | MP3 (58-0720E Placing of Deacons)
 228. Tại Sao Chúng Ta Không Phải Là Một Giáo Phái? (Đại Dâm Phụ) > Doc | MP3 (58-0927 Why Are We Not A Denomination? -- The Great Harlot)
 229. Phép Báp-têm Bằng Đức Thánh Linh (Chúa Thánh Linh Giải Bày Danh Chúa Jêsus) > Doc | MP3 (58-0928M The Baptism of The Holy Spirit - The Holy Spirit Explained The Name of Jesus)
 230. Dòng Giống Của Rắn > Doc | MP3 (58-0928E The Serpent's Seed)
 231. Đức Tin Là Sự Đắc Thắng Của Chúng Ta > Doc | MP3 (58-1004 Faith Is Our Victory)
 232. Nghe Tiếng Ngài > Doc | MP3 (58-1005M Hear His Voice)
 233. Người Được Chúa Kêu Gọi > Doc | MP3 (58-1005E God-Called Man)
 234. Trật Tự Hội Thánh > Doc | MP3 (58-1007 Church Order = 58-1006)
 235. Sự Cất Lên Bí Mật (Ra Đi Thình Lình) Của Hội Thánh > Doc | MP3 (58-1012 Sudden, Secret Going Away - Rapture of the Church)
 236. Sự Hiệp Nhất Về Một Chúa Trời Trong Một Hội Thánh > Doc | MP3 (58-1221E The Unity of One God In the One Church - 1 God, 1 Church, 1 Unity)
 237. Tin Chắc Vào Đức Chúa Trời > Doc | MP3 (59-0125 Be Certain of God)
 238. Si-mê-ôn Và An-ne > Doc | MP3 (59-0211 Simeon & Anna)
 239. Sống, Chết, Chôn, Sống Lại, Sắp Đến > Doc | MP3 (59-0329S Living, Dying, Buried, Rising, Coming)
 240. Dấu Hiệu Của Đấng Mê-si - Sứ Điệp Lễ Phục Sinh > Doc | MP3 (59-0329E The Sign Of The Messiah)
 241. Chăm Về Sự Việc Không Thấy Được > Doc | MP3 (59-0410 Looking At The Unseen)
 242. Tiểu Sử Của Tôi - Anh (Mục sư) Branham > Doc | MP3 (59-0419A Life Story - Wm. Branham)
 243. Lễ Ngày Của Mẹ > Doc | MP3 (59-0510M Mother's Day)
 244. Hình Ảnh Về Đấng Christ > Doc | MP3 (59-0525 Images of Christ)
 245. Một Hội Thánh Bị Lừa Dối Bởi Thế Gian > Doc | MP3 (59-0628M A Deceived Church By the World)
 246. Hỏi Và Đáp > Doc | MP3 (59-0628E Questions & Answers)
 247. Không Cần Tiền Cũng Không Đòi Giá - Sự Cứu Rỗi Không Đòi Giá (59-0802 Without Money Or Without Price - Salvation Without Price)
 248. Sự Phản Ứng Về Một Hành Động - Thử Nghiệm Về Phản Ứng (59-0810 The Reaction To An Action - Testing For Reaction)
 249. Phân Biệt Thân Thể Của Chúa > Doc | MP3 (59-0812 Discerning The Body Of The Lord)
 250. Cào Cào, Sâu Lột Vỏ, Sâu Keo, Châu Chấu > Doc | MP3 (59-0823 Palmerworm, Locust, Cankerworm, Caterpillar)
 251. Việc Trồng Nho Và Nơi Để Trồng > Doc | MP3 (59-0920 Planting the Vine & Where To Plant It - A Vine Out of Egypt)
 252. Tại Sao Kêu Van? Cứ Nói! - Thái Độ Đối Với Người Được ĐCT Xức Dầu > Doc | MP3 (59-1004E Why Cry? Speak!)
 253. Chức Vụ Mới Của Tôi > Doc | MP3 (59-1115 My New Ministry)
 254. Đức Thánh Linh Là Gì? > Doc | MP3 (59-1216 What Is the Holy Ghost?)
 255. Đức Thánh Linh Được Ban Cho Để Làm Gì? > Doc | MP3 (59-1217 What Was the Holy Ghost Given For?)
 256. Hỏi Và Đáp Về Đức Thánh Linh > Doc | MP3 (59-1219 Questions & Answers On the Holy Ghost)
 257. Hội Nghi Với Chúa Trời > Doc | MP3 (59-1220M Conference with God)
 258. Hỏi Và Đáp > Doc | MP3 (59-1223 Questions and Answers)
 259. Giác Quan Siêu Việt - Đức Tin Là Giác Quan Thứ 6 > Doc | MP3 (59-1227E A Super Sense)
 260. Và Từ Lúc Đó > Doc (59-1231 And From That Time)
 261. Nghe, Nhận Ra Và Làm Theo Lời ĐCT > Doc | MP3 (60-0221 Hear, Recognize, & Act on the Word of God)
 262. Cơn Bão Đoán Phạt Sắp Đến > Doc | MP3 (60-0229 The Oncoming Storm of Judgment)
 263. Mưa Đầu Mùa Và Cuối Mùa (60-0303 Former And Latter Rain)
 264. Sự Phân Biệt Thần Linh > Doc | MP3 (60-0308 Discernment of Spirit)
 265. Ê-li Và Của Lễ Bằng Bột > Doc | MP3 (60-0310 Elijah & the Meal Offering)
 266. Chúa Trời Không Thay Đổi (60-0326 Unchangeable God)
 267. Có Điều Gì Quá Khó Cho Chúa? (60-0328 Is There Anything Too Hard For The Lord?)
 268. Tại Sao? (60-0401M Why?)
 269. Như Chim Ưng Khuấy Động - Những Chim Ưng của Chúa Trời (60-0403 As The Eagle Stirreth - God’s Eagles)
 270. Tôi Biết - Sứ Điệp Phục Sinh (60-0417S I Know - Easter Message Book)
 271. Hãy Đi Nói (Ra Đi Mà Không Có Một Sứ Điệp) > Doc | MP3 (60-0417M Go Tell - Running Without A Message)
 272. Vị Vua Bị Chối Bỏ > Doc | MP3 (60-0515M The Rejected King)
 273. Địa Vị Làm Con 1 - Sách Ê-phê-sô Tương Đương Với Sách Giô-suê > Doc | MP3 (60-0515E Adoption #1 - Ephesians Parallels Joshua)
 274. Địa Vị Làm Con 2 - Sự Tỏ Ra Của Con Cái Chúa Trời > Doc | MP3 (60-0518 Adoption #2 - Manifested Sons of God)
 275. Địa Vị Làm Con 3 - Địa Vị Trong Đấng Christ (Sự Mầu Nhiệm Định Trước Của Ý Ngài) > Doc | MP3 (60-0522M Adoption #3 - Position In the Body of Christ - Predestined Mystery of His Will)
 276. Địa Vị Làm Con 4 - Sự Đặt Để > Doc | MP3 (60-0522E Adoption #4 - Placing)
 277. Chúng Ta Sẽ Đi Với Ai? > Doc | MP3 (60-0604 To Whom Shall We Go?)
 278. Đức Tin Là Giác Quan Thứ 6 > Doc | MP3 (60-0611E Faith Is The 6th Sense)
 279. Hỡi Người Canh, Đêm Thể Nào? > Doc | MP3 (60-0722 Watchman, What Of The Night?)
 280. Chiên Con Và Bồ Câu (60-0805 Lamb & Dove)
 281. Tranh Luận Về Việc Nói Tiếng Lạ > Doc | MP3 (60-0807 Debate on Tongues)
 282. Như Ta Đã Ở Cùng Môi-se Vậy... (60-0911M As I Was with Moses, So Will I Be with Thee)
 283. 5 Định Nghĩa Minh Chứng Về HT Thật Của ĐCT Hằng Sống (60-0911E 5 Definite Identifications of the True Church of the Living God)
 284. Ngày Ấy Trên Cây Thập Tự (60-0925 That Day On Calvary)
 285. Những Khải Tượng Của William Branham > Doc | MP3 (60-0930 Visions Of William Branham)
 286. Người Cứu Chuộc Thân Nhất Trong Vòng Bà Con (60-1002 The Kinsman Redeemer)
 287. Bi Xử Phạt Bởi Đại Diện (Loại Tôn Giáo Lai Giống) (60-1113 Condemnation By Representation - Hybrid Religion)
 288. Ấy Là Ta Đây (60-1124 It Is I)
 289. Không Phải Vậy Từ Ban Đầu (60-1127M It Wassn't So From The Beginning)
 290. Sự Khải Thi Của Chúa Jêsus Christ (60-1204M The Revelation of Jesus Christ - Rev.Chp.1)
 291. Khải Tượng Của Giăng Trên Đảo Bát-mô > Doc | MP3 (60-1204E John's Patmos Vision)
 292. Thời Đại Hội Thánh Ê-phê-sô (60-1205 The Ephesian Church Age)
 293. Thời Đại Hội Thánh Si-miệc-nơ (60-1206 The Smyrnaean Church Age)
 294. Thời Đại Hội Thánh Bẹt-găm (60-1207 The Pergamean Church Age)
 295. Thời Đại Hội Thánh Thi-a-ti-rơ (60-1208 The Thyatirean Church Age)
 296. Thời Đại Hội Thánh Sạt-đe (60-1209 The Sardisean Church Age)
 297. Thời Đại Hội Thánh Phi-la-đen-phi (60-1210 The Philadelphian Church Age)
 298. 10 Người Nữ Đồng Trinh Và 144.000 Dân Sự Sót Lại > Doc | MP3 (60-1211M 10 Virgins & the 144,000)
 299. Thời Đại Hội Thánh Lao-đi-xê > Doc | MP3 (60-1211E The Laodicean Church Age)
 300. Tiếng Không Rõ Ràng (60-1218 The Uncertain Sound)
 301. Món Qùa Gói Kín Của ĐCT (60-1225 God's Wrapped Gift)
 302. Khải Huyền Chương 4 Phần 1 (60-1231 Revelation Chapter Four 1)
 303. Khải Huyền Chương 4 Phần 2 (24 Trưởng Lão) (61-0101 Revelation Chapter Four 2 - 24 Elders)
 304. Khải Huyền Chương 4 Phần 3 (Ngai Thuơng Xót Và Phán Xét) (61-0108 Revelation Chapter Four 3 - Throne of Mercy & Judgment)
 305. Hỏi Và Đáp (61-0112 Questions & Answers)
 306. Đấng Mê-Si (61-0117 The Messiah)
 307. Không Phải Như Vậy Từ Lúc Ban Đầu (61-0120 Things That Wasn't So From The Beginning)
 308. Đức Tin của Ma-ri > Doc | MP3 (61-0121 Mary's Belief)
 309. Như Chim Ưng Khuấy Động Tổ Mình (61-0122 As the Eagle Strirs Her Nest)
 310. Người Mù Ba-ti-mê (61-0124 Blind Bartimaeus)
 311. Trở Lên Hướng Bắc (61-0129 Turning Northward)
 312. Sự Trông Đợi - Giải Thích Sự Chữa Lành (61-0205M Expectation - Healing Explained)
 313. Áp-ra-ham Được Phục Hồi (61-0211 Abraham Restored)
 314. Nhũ Hương Xứ Ga-la-át (61-0218 Balm in Gilead)
 315. Nữ Hoàng Sê-Ba (61-0219 The Queen of Sheba)
 316. Phía Bên Kia Bức Màn Thời Gian (61-0305 Beyond the Curtain of Time)
 317. Sự Trông Mong Và Sự Dẫn Dắt (61-0308 Expectations & Leadings)
 318. Hội Thánh Chọn Luật Pháp Thay Cho Ân Điển (61-0316 The Church Choosing Law for Grace)
 319. Giao Ước Ân Điển Của Áp-ra-ham (61-0317 Abraham's Grace Covenant)
 320. Tôn Giáo Giê-sa-bên (61-0319 Jezebel Religion)
 321. Từ Lúc Đó (61-0415B From That Time)
 322. Áp-ra-ham Và Dòng Dõi Của Ông > Doc | MP3 (61-0423 Abraham & His Seed After Him)
 323. Tin Tức Trọng Đại Nhất Lóe Sáng Trong Lịch Sử (Hãy Đến Xem, Tin, và Đi Nói) (61-0424 Greatest News Flash in History - Come, Believe & Go)
 324. Giải Thích Thần Tính Của Chúa (61-0425B The Godhead Explained)
 325. Phước Lành Bị Bỏ Quên > Doc | MP3 (61-0425E The Forgotten Beatitude)
 326. Tiên Tri Mi-chê (61-0426 Micaiah the Phophet)
 327. Chỉ Tin Cậy (61-0427 Only Believe)
 328. Được Ở Trong Thánh Linh (61-0428 Getting In the Spirit)
 329. Đường Lối Sắm Sẵn Của Chúa Trời > Doc (61-0516M God’s Provided Way)
 330. Khải Huyền Chương 5 Phần 1 (Con Rắn Bị Thương) (61-0611 Rev 5 - 1 Bruised Serpent)
 331. Khải Huyền, Chương 5 Phần 2 (61-0618 Revelation, Chapter 5 Part 2)
 332. Nước Hằng Sống Chảy Ra Từ Vầng Đá (61-0723M The Ever-Present Water From the Rock)
 333. Hỏi Và Đáp (Chúa Đang Bị Hiểu Nhầm) (61-0723E Questions And Answers - God Being Misunderstood)
 334. Lời Dạy Của Thiên Sứ Cho Đa-ni-ên (61-0730M Gabriel's Instructions To Daniel)
 335. 6 Mục Đích Về Cuộc Thăm Viếng Của Thiên Sứ Gáp-ri-ên (61-0730E Sixfold Purpose of the Visitation of Gabriel)
 336. 70 Tuần Lễ Của Đa-ni-ên (61-0806 Daniel's 70 Weeks)
 337. Cả Nhà Bạn (Hãy Tin Chúa Và Các Câu Hỏi) > Doc | MP3 (61-0808 Thy House - Believe On the Lord & Questions)
 338. Đức Tin (61-0813 Faith)
 339. Sứ Điệp Ân Điển (61-0827 The Message of Grace)
 340. Hãy Để Sự Sáng Các Ngươi Soi Sáng Trước Mặt Người Ta Như Vậy > Doc | MP3 (61-0903 Let Your Light So Shine Before Men - God’s Billboard)
 341. Đứng Lên Vì Sự Công Bình (Lời Của Chúa) (61-1001M It Becometh Us To Fulfill All Righteousness -- Stand for Righteousness - The Word))
 342. Đấng Yên Ủi (61-1001E The Comforter)
 343. Hỏi Và Đáp (61-1015M Questions & Answers)
 344. Sự Kính Trọng (Đối Với Đầy Tớ Của ĐCT) (61-1015E Respects - To God's Servants)
 345. Lời Chứng Thật Của Chúa Trời (61-1105 Testimony of A True Witness - God's True Witness)
 346. Dấu Hiệu Thật Bị Xem Thường (61-1112 A True Sign That's Overlooked)
 347. Mạnh Mẽ Trọn Vẹn Nhờ Yếu Đuối Hoàn Toàn (61-1119 Perfect Strength By Perfect Weakness)
 348. Giê-hô-va Di-rê - Chúa Sắm Sẵn > Doc | PDF (61-0212M Jehonah-Jireh)
 349. Cơ-đốc Giáo Chống Sự Thờ Hình Tượng (61-1217 Christianity Versus Idolatry - Paganism)
 350. Các Ngươi Phải Sanh Lại (61-1231M You Must Be Born Again)
 351. Nếu Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta, Thì Các Phép Lạ Kia Ở Đâu? (61-1231E If Gos Be With Us, Then Where Is All The Miracles)
 352. Chúa Trời Không Thay Đổi Làm Việc Cách Bất Ngờ (62-0120 The Unchangeable God Working Unexpectedly)
 353. Dòng Dõi Ngươi Sẽ Chiếm Được Cửa Thành Quân Thù (62-0121M And Thy Seed'll Possess the Gate of His Enemy - Abraham’s Royal Seed)
 354. Lễ Cưới Chiên Con (62-0121E Marriage of The Lamb)
 355. Sự Chứng Thực / Xác Nhận Về Sứ Mạng (62-0122 Confirmation Of The Commission - Confirming The Commission)
 356. Từ Bỏ Tất Cả > Doc | MP3 (62-0123 Forsaking All)
 357. Ta Há Chẳng Sai Ngươi Đi Sao? (62-0124 Have Not I Sent Thee?)
 358. Sự Vô Tín Không Cản Trở Chúa Trời (62-0128M Unbelief Does Not Hinder God)
 359. Giải Thích Chức Vụ > Doc | MP3 (62-0129 Explaining The Ministry)
 360. Tiệc Thánh (62-0204 Communion)
 361. Hiệp Nhất Với Chúa Trời (62-0211 Oneness with God)
 362. Sự Kiên Trì (62-0218 Perseverance)
 363. Cuộc Chiến Lớn Nhất Chưa Từng Có (62-0311 The Greatest Battle Ever Fought)
 364. Sự Biểu Lộ (Tang Lễ Chị Bell) > Doc | MP3 (62-0313 Expressions -- Sis. Bell's Funeral)
 365. Lời Đc Giảng Là Hạt Giống Nguyên Thủy 1 > Doc | MP3 (62-0318M The Spoken Word Is the Original Seed Pt.1)
 366. Lời Đc Giảng Là Hạt Giống Nguyên Thủy 2 > Doc | MP3 (62-0318A The Spoken Word Is the Original Seed Pt.2)
 367. Dòng Dõi Dấu Hiệu Thời Kỳ Cuối Cùng (Dấu Hiệu Dòng Dõi Thời Kỳ Cuối Cùng) (62-0319 The End-time Sign Seed - End-time Seed Sign)
 368. Sự Khôn Ngoan Đối Nghịch Với Đức Tin (62-0401 Wisdom Versus Faith)
 369. Dấu Hiệu Về Chúa Đến (62-0407 The Signs of His Coming)
 370. Khôi Phục Cây Nàng Dâu (62-0422 Restoration of the Bride Tree)
 371. Sở Hữu Mọi Thứ (62-0506 Possessing All Things)
 372. Con Đường Của Một Vi Tiên Tri Thật (62-0513M The Way of A True Prophet of God)
 373. Thoát Khỏi Áp Lực (62-0513E Letting Off the Pressure)
 374. Sự Thông Công > Doc | MP3 (62-0519 Fellowship)
 375. Sự Xung Đột Giữa Chúa Trời Và Sa-tan (62-0531 The Conflict Between God & Satan - God Versus Satan)
 376. Đứng Bên Phía Chúa Jêsus (62-0601 Taking Sides With Jesus)
 377. Sự Truyền Bá Phúc Âm Trong Thời Sau Rốt (62-0603 End-Time Evangelism)
 378. Thấy Đức Chúa Trời (62-0609M Seeing God -- Show Us Father And It Will Sufficeth Us)
 379. Sự Tự Phụ (62-0610M Presuming)
 380. Con Đường Sự Sống > Doc | MP3 (62-0621B The Path Of Life)
 381. Thoát Khỏi Áp Lực - Vầng Đá Trong Xứ Mòn Mỏi > Doc | MP3 (62-0622B Letting Off The Pressure - Rock In A Weary Land)
 382. Tại Sao Bệnh Của Con Gái Dân Ta Chẳng Được Chữa Lành? (62-0622E Why? -- Why Is the Daughter of My People Not Healed?)
 383. Không Phải Như Vậy Từ Lúc Ban Đầu (62-0630B It Wasn’t So From The Beginning)
 384. Người Thấp Hèn Nhất Ở Santa Maria (62-0630E The Meanest Man in Santa Maria)
 385. Hãy Mang Lấy Mọi Khí Giới Của Chúa Trời (62-0701 Take On The Whole Armor Of God)
 386. Từ Lúc Đó (62-0713 From That Time)
 387. Âm Thanh Không Rõ Ràng (62-0714 The Uncertain Sound)
 388. Sự Sống (62-0719B Life)
 389. Giai Đoạn Hiện Tại Của Chức Vụ Tôi (62-0908 Present Stage of My Ministry)
 390. Sự Đếm Ngược (62-0909M Countdown)
 391. Ở Trong Sự Hiện Diện Ngài (62-0909E In His Presence)
 392. Chìa Khóa Cho Cánh Cửa (62-1007 The Key To the Door)
 393. Sự Ảnh Hưởng Với Nhau (62-1013 The Influence Of Another)
 394. Tầm Vóc Của Một Con Người Trọn Vẹn (62-1014M The Stature of A Perfect Man)
 395. Đấng Dẫn Đường Của Tôi > Doc | MP3 (62-1014E A Guide -- My Guide)
 396. Khải Tượng Từ Chúa > Doc | MP3 (62-1030x Vision From The Lord - New from 2002 Release - No voice recorded)
 397. Các Danh Phạm Thánh (62-1104M Blasphemous Names)
 398. Lễ Phong Chức Một Người Truyền Đạo Mục Sư > Doc | MP3 (62-1104E Ordination - Ordaining A Minister)
 399. Lễ Cung Hiến Đền Thờ - Dâng Mình Chính Chúng Ta > Doc | MP3 (62-1111M Dedication - Dedicating Ourselves)
 400. Tại Sao Tôi Chống Lại Tôn Giáo Có Tổ Chức (62-1111E Why I’m Against Organized Religion)
 401. Sự Trở Về Và Năm Hân Hỉ (62-1122 Return & Jubilee)
 402. Con Đường Trở Về (Tại Sao?) (62-1123 The Way Back -- Why?)
 403. Những Sự Đầu Tư > Doc | MP3 (62-1124B Investments)
 404. Mọi Sự (62-1124E All Things)
 405. Tin Chắc Và Rồi Quan Tâm (Ngài Ở Đâu?) (62-1125M Convinced & then Concerned - Where Does He Dwell?)
 406. Tưởng Nhớ Chúa > Doc | MP3 (62-1209 Remembering the Lord)
 407. Sự Tan Rã Của Thế Giới (62-1216 Falling Apart of the World -- World Falling Apart)
 408. Chịu Sỉ Nhục Vì Lời > Doc | MP3 (62-1223 Reproach For the Word)
 409. Sự Tuyệt Đối (62-1230M The Absolute)
 410. Thưa Ông, Đây Có Phải Là Dấu Hiệu Tận Thế Không? (Mấy Giờ Rồi, Thưa Quý Ông?) (62-1230E Is This the Sign of the End, Sir? -- Sirs, What’s the Time?)
 411. Cuộc Thi Đấu - Luận Về Ma Quỷ 5 > Doc | MP3 (62-1231 Contest - Demonlogy 5)
 412. Thoát Khỏi Áp Lực (63-0113M Letting Off Pressure)
 413. Sứ Giả Buổi Chiều - Thời Cuối Cùng (63-0116 The Evening / Endtime Messenger)
 414. Thần Lẽ Thật > Doc | MP3 (63-0118 Spirit Of Truth)
 415. Con Đường Của Một Tiên Tri Thật (63-0119 The Way Of A True Prophet)
 416. Tiếng Của Chúa Trời Trong Thời Kỳ Sau Rốt Nầy > Doc | MP3 (63-0120M Voice Of God In This Last Days)
 417. Chỉ Một Lần Nữa Thôi, Chúa Ôi! > Doc | MP3 (63-0120E Just One More Time, Lord!)
 418. Xa-chê, Người Thương Gia > Doc | MP3 (63-0121 Zacchaeus, The Businessman)
 419. Sự Tuyệt Đối > Doc | MP3 (63-0304 A Absolute)
 420. Sách (Book): Sự Khải Thị Về 7 Ấn (The Revelation of the 7 Seals): 
 421. Chúa Ẩn Mình Và Bày Tỏ Trong Sự Đơn Sơ > Doc | MP3 (63-0317M God In Simplicity)
 422. Khỏang Trống Giữa 7 Thời Đại HT Và 7 Cái Ấn > Doc | MP3 (63-0317E Breach Between Church Ages & 7 Seals)
 423. Ấn Thứ Nhất > Doc | MP3 (63-0318 The First Seal)
 424. Ấn Thứ Nhì > Doc | MP3 (63-0319 The Second Seal)
 425. Ấn Thứ Ba > Doc | MP3 (63-0320 The Third Seal)
 426. Ấn Thứ Tư (63-0321 The Fourth Seal)
 427. Ấn Thứ Năm (63-0322 The Fifth Seal)
 428. Ấn Thứ Sáu (63-0323 The Sixth Seal)
 429. Hỏi Và Đáp Về Các Ấn (63-0324M Q & A On Seals)
 430. Ấn Thứ Bảy (63-0324E The Seventh Seal)
 431. Thế Giới Đang Tan Rã > Doc | MP3 (63-0412M The World Is Falling Apart)
 432. Ngày Chiến Thắng > Doc | MP3 (63-0421 Victory Day)
 433. Hãy Đến Mà Theo Ta > Doc | MP3 (63-0601 Come, Follow Me - Corrected from 63-0600 Graduation)
 434. Đứng Trong Chỗ Nứt (63-0623M Standing in the Gap)
 435. Đèn Đỏ Báo Hiệu Về Sự Trở Lại Của Chúa (63-0623E The Flashing Red Light of the Sign of His Coming)
 436. Tại Sao? (63-0626 Why?)
 437. Lạy Chúa, Chỉ Một Lần Nữa Thôi (Tình Trạng Hiện Tại Của Hội Thánh) (63-0628M O Lord, Just Once More - Present State Of The Church)
 438. Đợt Xuất Hành Thứ Ba (63-0630M The Third Exodus)
 439. Đời Sống Bạn Có Xứng Với Tin Lành Không? (63-0630E Is Your Life Worthy of the Gospel?)
 440. Bản Cáo Trạng (63-0707M The Indictment)
 441. Tiệc Thánh > Doc | MP3 (63-0707E Communion - New from 2010 Release)
 442. Tại Sao Kêu Van? Hãy Nói! (63-0714M Why Cry? Speak!)
 443. Tự Hạ Mình > Doc | MP3 (63-0714E Humble Thyself)
 444. Một Người Tù Của Đấng Christ (Phao-lô) (63-0717 A Prisoner Of Christ - Paul)
 445. Ngài Quan Tâm, Anh Có Quan Tâm Không? (63-0721 He Cares, Do You Care?)
 446. Cảnh Báo Rồi Mới Phán Xét > Doc | MP3 (63-0724 Warning Then Judgment)
 447. Đấng Christ Là Sự Mầu Nhiệm Chúa Trời Mặc Khải (63-0728 Christ is the Mystery of God Revealed)
 448. Một Lần Nữa Thôi (63-0804A One More Time)
 449. Dấu Hiệu Của Một Thời Đại Liên Hiệp > Doc | MP3 (63-0818 Sign of the Uniting Time -- Uniting Time & Sign)
 450. Làm Thế Nào Tôi Có Thể Đắc Thắng? > Doc | MP3 (63-0825M How Can I Overcome?)
 451. Đức Tin Trọn Vẹn > Doc | MP3 (63-0825E Perfect Faith)
 452. Dấu Hiệu (63-0901M The Token)
 453. Sự Liều Lĩnh > Doc | MP3 (63-0901E Desperationn)
 454. Sự Tha Thứ - Được Tha Thứ > Doc | MP3 (63-1028 Pardon - To Be Pardoned)
 455. Những Linh Hồn Bây Giờ Đang Ở Trong Tù (63-1110M Souls That Are Imprisoned Now)
 456. Ngài Là Đấng Ở Trong Bạn (63-1110E He That Is In You)
 457. Ta Là Sự Sống Lại và Sự Sống - Lễ Tang của Garnett Peake > Doc | MP3 (63-1118 I'm The Resurrection & Life - Sister Garnett Peake’s Funeral)
 458. Tôi sẽ Làm Gì Với Jêsus Được Gọi Là Đấng Christ? (63-1124M What Shall I Do With Jesus Called Christ?)
 459. Ba Hạng Tín Đồ (63-1124E Three Kinds of Believers)
 460. Lời Làm Chứng > Doc | MP3 (63-1128M Testimony)
 461. Dấu Hiệu Siêu Phàm > Doc | MP3 (63-1129 The Super Sign)
 462. Hãy Đi Đánh Thức Chúa Jêsus (63-1130E Go, Awake Jesus)
 463. Lễ Thành Hôn > Doc | MP3 (63-1201X Wedding Ceremony)
 464. Sự Tuyệt Đối > Doc (63-1201M An Absolute)
 465. Chỉ Một Ln Nữa Thôi > Doc (63-1201E Just One More Time)
 466. Tại Sao Chọn Bết-lê-hem Bé Nhỏ > Doc | MP3 (63-1214 Why Little Bethlehem)
 467. Chúng Ta Đã Thấy Ngôi Sao Ngài Nên Đến Đặng Thờ Lạy Ngài (63-1216 We've Seen His Star & Come To Worship Him)
 468. Quà Tặng của Chúa Trời Sẽ Tìm Được Vị Trí Của Nó > Doc | MP3 (63-1222 God's Gifts Always Find Their Places -- Appropriate Gifts)
 469. Trật Tự Hội Thánh (63-1226 Church Order)
 470. Có Một Người Ở Đây Có Thể Bật Đèn Lên (Thắp Lên Sự Sáng) (63-1229M There Is A Man Here That Can Turn On the Light)
 471. Sha-lom (Sự Bình An) (64-0112 Shalom)
 472. Lời Hứa Của Ngài Không Bao Giờ Qua Đi > Doc | MP3 (64-0120 His UnFailing Words Of Promise)
 473. Lời Chúa Kêu Gọi Phải Phân Rẽ Hoàn Toàn Khỏi Sự Vô Tín > Doc | MP3 (64-0121 God's Word Calls For A Total Separation From Unbelief)
 474. Nhìn Xem Chúa Jêsus > Doc | MP3 (64-0122 Looking Unto Jesus)
 475. Bật Đèn Lên > Doc | MP3 (64-0125 Turn On the Light )
 476. Chúng Ta Sẽ Làm Gì Với Jêsus Này Được Gọi Là Đấng Christ? (Chúa Jêsus Ở Trên Tay Chúng Ta) (64-0126 What Shall We Do With This Jesus Called Christ? - Jesus On Our Hands)
 477. Chúa Trời Là Đấng Thông Giải Của Chính Ngài > Doc | MP3 (64-0205 God Is His Own Interpreter)
 478. Sự Nghịch Lý (64-0206B Paradox)
 479. Đường Lối Sắm Sẵn Của Chúa Trời Dành Cho Thời Đại Này (64-0206E God’s Provided Way For This Day)
 480. Tổ Phụ Áp-ra-ham - Kẻ Chiến Thắng Hùng Mạnh (64-0207 Abraham Patriarch - Mighty Conqueror)
 481. Sự Đếm Ngược > Doc | MP3 (64-0209 Countdown)
 482. Rồi Chúa Jêsus Đến Và Gọi ( 64-0213 Then Jesus Came & Called)
 483. Sự Xác Nhận > Doc | MP3 (64-0216 Identification)
 484. Đâng Cao Trọng Hơn Vua Sa-lô-môn Đang Ở Đây > Doc | MP3 (64-0306 A Greater Than Solomon Is Here Now)
 485. Lời Chứng Trên Biển > Doc | MP3 (64-0307 A Testimony On The Sea)
 486. Tiếng Của Dấu Hiệu > Doc | MP3 (64-0313 The Voice of The Sign)
 487. Sự Đầu Tư > Doc | MP3 (64-0314 The Investments)
 488. Sự Ảnh Hưởng (Tác Động) (64-0315 The Influence)
 489. Thưa Quí Vị, Chúng Tôi Muốn Thấy Chúa Jêsus (64-0318 Sirs, We Would See Jesus)
 490. Chúa Trời Tự Xác Nhận Chính Ngài Bằng Những Đặc Tính Của Ngài (64-0320 God Identifying Himself By His Characteristics)
 491. Ngài Phải Đi Qua Lối Này > Doc | MP3 (64-0321B He Was To Pass This Way)
 492. Chiêm Lấy Cửa Thành Của Kẻ Thù Sau Khi Chịu Thử Thách > Doc | MP3 (64-0322 Possessing the Gate of the Enemy After Trial)
 493. Giê-hô-va - Di-re (Sắm Sẵn) 1 (64-0402 Jehovah-Jireh 1)
 494. Giê-hô-va - Di-re (Sắm Sẵn) 2 (64-0403 Jehovah-Jireh 2)
 495. Giê-hô-va - Di-re (Sắm Sẵn) 3 (64-0404 Jehovah-Jireh 3)
 496. Những Dấu Hiệu Của Thời Đại Dựa Trên Kinh Thánh > Doc | MP3 (64-0410 The Sriptural Signs Of Time)
 497. Chứng Quên Thuộc Linh > Doc | MP3 (64-0411 Spiritual Amnesia)
 498. Và Khi Mắt Họ Được Mở Ra, Họ Nhìn Biết Ngài > Doc | MP3 (64-0416 And When Their Eyes Were Open, They Knew Him)
 499. Sự Nghịch Lý (64-0418B A Paradox)
 500. Chúa Jêsus Luôn Đúng Hẹn (64-0418E Jesus Keeps All His Appointments)
 501. Phiên Tòa Xét Xử > Doc | MP3 (64-0419 The Trial)
 502. Một Phiên Tòa (64-0427 A Trial)
 503. Người Lập Dị > Doc | MP3 (64-0531 The Oddball)
 504. Sự Bày Tỏ Của Chúa Trời (64-0614M The Unveiling of God)
 505. Người Lập Dị (64-0614E The Oddball)
 506. Đấng Christ Được Nhận Dạng Của Mọi Thời Đại - Chúng Ta Ở Đây Để Làm Gì? > Doc | MP3 (64-0617 The Identified Christ of All Ages - What We Are Here For?)
 507. Sự Hiện Diện Của ĐCT Không Được Nhận Biết (64-0618 The Presence of God Unrecognized)
 508. Sự Kiên Trì (64-0619 Perseverant)
 509. Chúa Jêsus Là Ai? (64-0620B Who Is Jesus?)
 510. Chúa Trời Có Một Chiên Con Sắm Sẵn (64-0620E God Has A Provided Lamb)
 511. Phiên Tòa Xét Xử (64-0621 The Trial)
 512. Chúa Trời Quyền Năng Hiện Ra Trước Mắt Chúng Ta > Doc | MP3 (64-0629 The Mighty God Unveiled Before Us)
 513. Kiệt Tác (64-0705 The Masterpiece)
 514. Cuộc Nói Chuyện Riêng Với Chị Bruce > Doc | MP3 (64-0705x Private Interview of Sister Bruce)
 515. Ngày Lễ Thổi Kèn (64-0719M The Feast of the Trumpets)
 516. Hãy Đi Ra Ngoài Trại (64-0719E Going Beyond the Camp)
 517. Nhận Ra Thời Đại Của Bạn Và Sứ Điệp Của Nó (64-0726M Recognizing Your Day & Its Message)
 518. Những Hồ Nước Rạn Nứt (64-0726E Broken Cisterns)
 519. Nhà Ở Tương Lai Của Chú Rể Trên Trời Và Cô Dâu Dưới Đất (64-0802 The Future Home of the Heavenly Bridegroom & the Earthly Bride)
 520. Đối Chứng Lời Của Ngài (64-0816 Proving His Word)
 521. Hỏi Và Đáp 1 (64-0823M Questions & Answers 1)
 522. Hỏi Và Đáp 2 (64-0823E Questions & Answers 2)
 523. Hỏi Và Đáp 3 (64-0830M Questions & Answers 3)
 524. Hỏi Và Đáp 4 (64-0830E Questions & Answers 4)
 525. Kiệt Tác Được Nhận Dạng Của Chúa Trời (64-1205 The Identified Masterpiece of God)
 526. Mùa Gặt (64-1212 The Harvest Time)
 527. Tại Sao Phải Là Người Chăn Bầy? (64-1221 Why It Had To Be Shepherds?)
 528. Bạn Nói Ngài Là Ai? (64-1227 Who Do You Say This Is?)
 529. Lễ Thành Hôn > Doc | MP3 (65-0116X The Wedding Ceremony)
 530. Sự Nghịch Lý > Doc | MP3 (65- 0117 A Paradox)
 531. Hạt Giống Phân Rẽ - Trồng Xen Lẫn > Doc | MP3 (65-0118 The Seed of Discrepancy)
 532. Chúa Trời Là Đấng Giàu Lòng Thương Xót > Doc | MP3 (65-0119 The God Who Is Rich In Mercy)
 533. Đừng Cậy Sự Khôn Ngoan Riêng Của Bạn > Doc | MP3 (65-0120 Lean Not Unto Thy Own Understanding)
 534. Những Hồ Nước Rạn Nứt > Doc | MP3 (65-0123 Broken Cisterns)
 535. Cơn Đau Sinh Nở > Doc | MP3 (65-0124 Birth Pains)
 536. Hôm Nay Lời Kinh Thánh Đã Được Ứng Nghiệm > Doc | MP3 (65-0125 This Day This Scripture Is Fulfilled)
 537. Cửa Trong Cửa (65-0206 Doors In Door)
 538. Người Lánh Khỏi Mặt Chúa Trời > Doc | MP3 (65-0217 A Man Running From The Presence of The Lord)
 539. Hạt Không Kế Tự Với Vỏ Trấu > Doc | MP3 (65-0218 The Seed Is Not Heir With The Shuck)
 540. Hôm Nay Lời Kinh Thánh Nầy Đã Được Ứng Nghiệm > Doc | MP3 (65-0219 This Day This Scripture Is Fulfilled)
 541. Chúa Trời Đã Chọn Nơi Thờ Phượng > Doc | MP3 (65-0220 God's Chosen Place for Worship)
 542. Lễ Thành Hôn > Doc | MP3 (65-0220X Wedding Ceremony)
 543. Hôn Nhân Và Ly Dị > Doc | MP3 (65-0221M Marriage & Divorce)
 544. Thầy Tế Lễ Mên-chi-xê-đéc Này Là Ai? > Doc | MP3 (65-0221E Who Is This Melchisedec?)
 545. Ấn Phục Sinh (65-0410 The Easter Seal)
 546. Lúc Mặt Trời Mọc (65-0418M It's the Rising of the Sun)
 547. Chúa Trời Có Đổi Ý Về Lời Của Ngài Không? (65-0418E Does God Even Change His Mind about His Word?)
 548. Một Phần Triệu > Doc | MP3 (65-0424 One In A Million)
 549. Chúa Trời Sắm Sẵn Nơi Thờ Phượng > Doc | MP3 (65-0425 God’s Provided Place of Worship)
 550. Đối Chứng Lời Của Ngài (65-0426 Proving His Word)
 551. Chúa Trời Có Đổi Ý Của Ngài Không? > Doc | MP3 (65-0427 Does God Change His Mind?)
 552. Hạt Giống Sẽ Không Được Kế Tự Với Vỏ Trấu > Doc | MP3 (65-0429B The Seed Shall Not Be Heir With The Shuck)
 553. Chọn Nàng Dâu > Doc | MP3 (65-0429E The Choosing of A Bride)
 554. Lần Thăm Viếng Cuối Cùng Tại Nam Phi > Doc | MP3 (65-0527 Last Visit To South Africa)
 555. Hổ Thẹn Về Ngài (TT Chuyến Đi Phi Châu) (65-0711 Ashamed of Him -- Africa Trip Report)
 556. Hầu Việc Chúa Mà Không Theo Ý Muốn Của Ngài (65-0718M Trying To Do God A Service Without His Will)
 557. Thức Ăn Thuộc Linh Đúng Mùa > Doc | MP3 (65-0718E Spiritual Food in Due Season)
 558. Những Người Được Xức Dầu Trong Thời Kỳ Sau Rốt (65-0725M The Anointed Ones At the End Time)
 559. Có Điều Gì Hấp Dẫn Ở Trên Núi > Doc | MP3 (65-0725E What Is The Attraction On The Mountain?)
 560. Thần Của Thời Đại Gian Ác Này (65-0801M God of This Evil Age)
 561. Những Biến Cố Được Làm Rõ Ràng Bởi Lời Tiên Tri (65-0801E Events Made Clear By Prophecy)
 562. Ngươi Không Biết Rằng > Doc | MP3 (65-0815 And Knoweth Not)
 563. Đấng Christ Được Khải Thị Trong Lời Của Ngài (65-0822M Christ Is Revealed in His Own Word)
 564. Đầu Lọc Của Người Biết Suy Nghĩ > Doc | MP3 (65-0822E A Thinking Man's Filter)
 565. Ê-đen Của Sa-tan > Doc | MP3 (65-0829 Satan's Eden)
 566. Quyền Năng Biến Đổi Của ĐCT > Doc | MP3 (65-0911 God's Power To Transform)
 567. Sự Khát Khao > Doc | MP3 (65-0919 Thirst)
 568. Quyền Năng Biến Đổi (65-1031M Power of Transformation)
 569. Sự Lãnh Đạo - Hãy Theo Ta > Doc | MP3 (65-1031A Leadership - Follow Me)
 570. Các Người Cất Nhà Gì Cho Ta? > Doc | MP3 (65-1121 What House Will You Build Me?)
 571. Sự Kết Hợp Không Thấy Được Của Cô Dâu Đấng Christ > Doc | MP3 (65-1125 Invisible Union of the Bride of Christ)
 572. Việc Làm Bày Tỏ Đức Tin > Doc | MP3 (65-1126 Works is Faith Expressed)
 573. Cố Gắng Làm Công Việc Chúa Nhưng Không Theo Ý Ngài (65-1127B Trying To Do God A Service Without God's Will)
 574. Tôi Đã Nghe Nhưng Bây Giờ Tôi Thấy (65-1127E I Have Heard But Now I See)
 575. Chúa Sắm Sẳn Nơi Thờ Phượng Duy Nhất (65-1128M God's Only Provided Place of Worship)
 576. Trên Cánh Chim Câu Tuyết Trắng > Doc | MP3 (65-1128E On the Wings of A Snow White Dove)
 577. Sự Cất Lên > Doc | MP3 (65-1204 The Rapture)
 578. Những Điều Sẽ Xảy Ra > Doc | MP3 (65-1205 Things That Are To Be)
 579. Các Biến Cố Hiện Đại Được Làm Rõ Bởi Lời Tiên Tri > Doc | MP3 (65-1206 Modern Events Made Clear By Prophecy)
 580. Sự Lãnh Đạo > Doc | MP3 (65-1207 Leadership)
 581. Tiệc Thánh > Doc | MP3 (65-1212 Communion)
 582. Sứ Giả và Tóm Tắt Các Thời Đại > Doc  (1963 - The Messenger & The Resume of the Age -- taken from '7 Church Ages' Chapter 9-10
 583. Sách (Books)Sự Khải Thị về 7 Ấn (The Revelation of Seven Seals - 10 Chapters)
 584. Giải Trình về 7 Thời Đại của Hội Thánh (Exposition of the 7 Church Ages - 10 Chapters)
 585. Truyền Đạo Đơn (Tracts)Hiểu Biết Thần Tánh Đức Chúa Trời (Understanding The Godhead)
 586. Người Đàn Bà Giê-sa-bên Đó (That Woman Jezebel)
 587. Báp-tem Bằng Nước Theo Kinh Thánh: Trong Danh Chúa Jêsus Christ (1997 - True Christian Water Baptism: In the Name of the Lord Jesus Christ) 
 588. Trước Khi Chúa Tái Lâm (1998 - Before the Coming of the Lord Jesus)

( Ref. Date Suffix: S=Sunrise; B=Breakfast; M=Morning; A=Afternoon; E=Evening )

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

 • Feedback - Email Liên Lạc / Báo Lỗi: [email protected] (Thánh Đồ VN <ThanhDoVn.webs.com> The Saints in Vn)